Algemene Voorwaarden
1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (digitale) producten en diensten van Casper Maas Fotografie.

2. Bij het afnemen van (digitale) producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Casper Maas Fotografie worden aangepast.
2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Casper Maas Fotografie is vrij zijn artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Casper Maas Fotografie zal een selectie maken van de naar zijn inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Casper Maas Fotografie deze selectie heeft gemaakt. Casper Maas Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Casper Maas Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
3. Binnen 30 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken, tenzij een andere termijn afgesproken is.
4. Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. Bij alle aanspraken, vorderingen of klachten van derden m.b.t. het beeldmateriaal draagt de fotograaf geen verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de opdrachtgevende partij.
5. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
6. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
6. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Casper Maas Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op, tenzij anders afgesproken.
1.1 In de mate de fotograaf enige persoonlijkheidsrechten zou kunnen inroepen, garandeert de fotograaf dat hij zijn persoonlijkheidsrechten zal uitoefenen conform de beroepsgebruiken. 
1.2 De fotograaf  behoudt evenwel het recht om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van het beeldmateriaal die zijn eer of reputatie kunnen schaden.

2. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Casper Maas Fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Casper Maas Fotografie kunnen tonen.
3. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4. Op alle foto’s van Casper Maas Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casper Maas Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie, tenzij anders afgesproken.
5. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Casper Maas Fotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Casper Maas Fotografie dan ook.
6. Casper Maas Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden, tenzij anders afgesproken in de licentie. Casper Maas Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
7. Definities
7.1 Als auteursrechthebbende heeft de fotograaf het exclusieve recht om zijn foto’s te exploiteren. Op grond van de auteurswet valt onder de exclusieve exploitatierechten van de fotograaf het recht om de foto te verveelvoudigen (bijvoorbeeld het kopiëren van de foto of het maken van bewerkingen van de foto) en openbaar te maken (bijvoorbeeld publicatie van de foto). 

7.2 Persoonlijkheidrechten zijn van het auteursrecht afgeleiden rechten, zoals het recht op naamsvermelding, maar ook het recht om tegen wijzigingen in foto’s op te treden. Het zijn verbodsrechten; als ze niet worden gerespecteerd kan de fotograaf een verbod eisen op de verdere openbaarmaking van zijn foto’s.

7.3 De fotograaf mag als auteursrechthebbende aan een ander toestemming geven om de foto te verveelvoudigen en openbaar te maken. In dat geval verleent de fotograaf een gebruiksrecht (licentie) aan een ander om de foto te gebruiken (publiceren). Indien de fotograaf een gebruiksrecht verstrekt blijft de fotograaf auteursrechthebbende op de foto. Indien de fotograaf geen beperkingen verbindt aan het gebruiksrecht is er sprake van een “onbeperkt gebruiksrecht”. 

7.4 Portretrecht Wie op een foto afgebeeld staat, kan zich soms beroepen op het zogenaamde 'portretrecht'. Dat houdt in dat in sommige gevallen de foto niet mag worden gepubliceerd zonder de toestemming van degene die op de foto staat. Van een 'portret' is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. De maker van het portret heeft wel het auteursrecht, maar ook hij mag het portret niet publiceren zonder toestemming van de geportretteerde. Derden moeten voor publicatie van een in opdracht gemaakt portret dus toestemming vragen aan de geportretteerde én aan de maker van het portret.

7.5 Gegeven opdracht - Specificaties beeldmateriaal-opdracht bepaald in overleg tussen de fotograaf en opdrachtgevende partij. (Inclusief maar niet gelimiteerd tot afgesproken locatie, plaats, doeleinde beeldmateriaal)

7.6 Beeldmateriaal: foto’s of andere grafische producten die de fotograaf in opdracht van de opdrachtgevende partij heeft gemaakt.

7.7 Toelichting verschillende soorten licenties
a. voor privé (klein) gebruik: 
Betaalde fotobestanden mogen alleen gebruikt worden voor je eigen archief, persoonlijke fotoalbums of andere artikelen en/of social media zoals facebook en twitter. De foto kun je onbeperkt voor jezelf gebruiken. Je mag de foto alleen privé gebruiken (zakelijk geldt een andere licentie). Deze foto’s zullen bij oplevering geen watermerk bevatten. Op grond van het persoonlijkheidsrecht verlangt de fotograaf dat zijn naam vermeld wordt bij het beeldmateriaal.
b. voor web gebruik:
De bestanden heeft een gereduceerde resolutie en is daardoor geschikt voor gebruik op uw website of om te delen via e-mail of social media. Omdat ik de auteurs­rechten van de foto bezit heb je toestemming nodig als je de foto zakelijk wilt gebruiken (bijvoorbeeld op de website van je bedrijf), neem in dat geval vooraf contact op met mij om dit af te stemmen. Op grond van het persoonlijkheidsrecht verlangt de fotograaf dat zijn naam vermeld wordt bij het beeldmateriaal.
c. voor niet-exclusief zakelijk/commercieel gebruik:
Je ontvangt het originele foto­bestand in hoge resolutie en voor web gebruik. Bij deze licentie heb je toestemming om deze bijvoorbeeld voor flyers of posters voor evenementen of voor uw (zakelijke) website te gebruiken of via social media te delen. De foto in hoge resolutie zal bij oplevering geen watermerk bevatten. 
d. voor exclusief zakelijk/commercieel gebruik:
Licentie voor exclusief zakelijk/commercieel gebruik: Je ontvangt het originele foto­bestand in hoge resolutie en voor web gebruik. Bij deze licentie heb je toestemming om deze  bijvoorbeeld voor flyers of posters voor evenementen of voor je (zakelijke) website te gebruiken of via social media te delen. De foto in hoge resolutie zal bij oplevering geen watermerk bevatten. Casper Maas Fotografie zal de foto niet meer aan anderen licentieren en Casper Maas Fotografie zal het nergens anders laten publiceren (behalve voor eigen portfolio en basis verkrijgen nieuw werk).
Gegevens
Tel. Nr. +31 6 20454374
Adres: Radijsstraat 59b, 9741 BL, Groningen
Kvk-nummer: 80642721
Back to Top